Bạn đang ở đây

Dưỡng vòng

Giá: 16,250,000 VNĐ

Dưỡng vòng chuẩn

Kích thước: Ø35 +0.03/+0.01

Sản phẩm cùng loại

63.3+0.1/-0.1
6,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-27
8,030,000 VNĐ
Ø25H7 +0.021/0
14,950,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-58
5,620,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-23
10,860,000 VNĐ
Ø 10 +0.022/0
43,020,000 VNĐ
Ø27.907
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-53
9,852,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-06
10,930,000 VNĐ
EX21˚x 38.5 0/-0.1
28,360,000 VNĐ
Ø25.002 × Ø21× Ø20.759
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-78
7,850,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-12
7,635,000 VNĐ
EX21˚x 40 0/-0.1
28,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-49
26,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-71
17,030,000 VNĐ
Ø35+0.03/+0.01
8,740,000 VNĐ
M6P1.0 x 15 +1.0
6,830,000 VNĐ
CH-I-K0RA-53
24,320,000 VNĐ
Ø28 +0.03/+0.01
15,060,000 VNĐ
4-0.005/+0.020
15,130,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-77
17,532,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-37
7,960,000 VNĐ
Ø 14.8 ±0.001
7,280,000 VNĐ

Trang