Bạn đang ở đây

Dưỡng trục bằng khí

Giá: 7,850,000 VNĐ

Dưỡng trục băng khí

Kích thước: φ 45H7 +0.025/0, CA-F3-K0RA-70

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-26
5,130,000 VNĐ
Ø25H7 +0.021/0
14,950,000 VNĐ
63.3+0.1/-0.1
6,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-58
5,620,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-17
5,130,000 VNĐ
Ø 10 +0.022/0
43,020,000 VNĐ
Ø27.907
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-05
7,960,000 VNĐ
EX21˚x 38.5 0/-0.1
28,360,000 VNĐ
Ø25.002 × Ø21× Ø20.759
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-53
9,852,000 VNĐ
H11.2 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
EX21˚x 40 0/-0.1
28,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-49
26,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-78
7,850,000 VNĐ
M6P1.0 x 15 +1.0
6,830,000 VNĐ
CH-I-K0RA-53
24,320,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-71
17,030,000 VNĐ
Ø28 +0.03/0.01
14,950,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-77
17,532,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-36
7,960,000 VNĐ
Ø35 +0.03/+0.01
16,250,000 VNĐ
4-0.005/+0.020
15,130,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-28
7,960,000 VNĐ

Trang