Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 9,250,000 VNĐ

Dưỡng trục

Số bản vẽ: CA-F3-K0RA-16

Kích thước: 5.45 +0.15/0 x 241.0/0

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-29
8,651,000 VNĐ
Ø10+0.015/-0.010
10,250,000 VNĐ
Ø 14.9 ±0.001
7,280,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-60
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-24
5,130,000 VNĐ
Ø25H7+0.021/0
24,030,000 VNĐ
20.8
6,510,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-55
5,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-07
5,130,000 VNĐ
26H7 +0.021/0
10,860,000 VNĐ
Ø35.005×Ø25.959×Ø14.950
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-50
7,850,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-10
5,260,000 VNĐ
EX21˚x 46.3 +0.2/0
23,650,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
28,160,000 VNĐ
H10.7 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CR-I-KZR-48
79,810,000 VNĐ
CR-K0RA-16
23,863,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-74
7,230,000 VNĐ
M10P1.25 GPWP II
6,830,000 VNĐ
CH-I-K0RA-70
48,335,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-68
17,250,000 VNĐ
Ø34.4 +0.2/0
8,740,000 VNĐ
51.5
6,020,000 VNĐ

Trang