Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 13,630,000 VNĐ

Dưỡng trục,

Số bản vẽ: CA-F3-K0RA-22

Kích thước: 6.0+0.2/-0 x 51+0.5/-0

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-91
14,953,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-21
11,382,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-49
26,910,000 VNĐ
CH-I-K0RA-53
24,320,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-77
17,532,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
28,160,000 VNĐ
CR-K0RA-16
23,863,000 VNĐ
CH-I-K0RA-70
48,335,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-01
24,658,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-36
12,320,000 VNĐ
CH-I-K0RA-04
8,651,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-61
15,321,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-16
11,250,000 VNĐ
CR-K0RA-03
17,580,000 VNĐ
CH-I-K0RA-15
36,251,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-14
9,030,000 VNĐ
CR-K0RA-38
32,570,000 VNĐ
Snap gauges
Giá liên hệ
Plug gauges
Giá liên hệ
Ring gauges
Giá liên hệ
Thread plug gauges
Giá liên hệ
Thread ring gauges
Giá liên hệ