Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 13,630,000 VNĐ

Dưỡng trục,

Số bản vẽ: CA-F3-K0RA-22

Kích thước: 6.0+0.2/-0 x 51+0.5/-0

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-55
5,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-07
5,130,000 VNĐ
26H7 +0.021/0
10,860,000 VNĐ
Ø35.005×Ø25.959×Ø14.950
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-50
7,850,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-10
5,260,000 VNĐ
EX21˚x 46.3 +0.2/0
23,650,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-35
28,160,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-74
7,230,000 VNĐ
H10.7 ± 0.15
37,230,000 VNĐ
CR-I-KZR-48
79,810,000 VNĐ
CR-K0RA-16
23,863,000 VNĐ
Ø34.4 +0.2/0
8,740,000 VNĐ
M10P1.25 GPWP II
6,830,000 VNĐ
CH-I-K0RA-70
48,335,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-68
17,250,000 VNĐ
Ø29H7+0.021/0
15,060,000 VNĐ
51.5
6,020,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-01
24,658,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-38
7,960,000 VNĐ
63.3+0.1/-0.1
6,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-26
5,130,000 VNĐ
Ø25H7 +0.021/0
14,950,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-57
4,760,000 VNĐ

Trang