Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 23,863,000 VNĐ

Dưỡng trục

Số bản vẽ CR-K0RA-16

Kích thước: 29.900 x 29.905

Sản phẩm cùng loại

EX21˚x 37.6 0/-0.1
28,360,000 VNĐ
Ø25.015 × Ø21 × Ø20
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-53
9,852,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-06
10,930,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-22
13,630,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-78
7,850,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-12
7,635,000 VNĐ
EX21˚x 40.7 0/-0.1
28,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-71
17,030,000 VNĐ
Ø35+0.03/+0.01
8,740,000 VNĐ
M6P1X29 +1/0 GPWP2
9,230,000 VNĐ
CH-I-K0RA-53
24,320,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-37
7,960,000 VNĐ
Ø28 +0.03/+0.01
15,060,000 VNĐ
5.45 +0.15/0X17 +1/0
3,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-77
17,532,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-29
8,651,000 VNĐ
Ø10+0.015/-0.010
10,250,000 VNĐ
Ø 14.9 ±0.001
7,280,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-24
5,130,000 VNĐ
Ø25H7+0.021/0
24,030,000 VNĐ
20.8
6,510,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-60
8,530,000 VNĐ
26H7 +0.021/0
10,860,000 VNĐ

Trang