Bạn đang ở đây

Dưỡng trục

Giá: 14,950,000 VNĐ

Dưỡng trục

Kích thước: Ø28 +0.03/0.01

Sản phẩm cùng loại

CA-F3-K0RA-36
7,960,000 VNĐ
Ø38 +0.03/+0.01
17,620,000 VNĐ
56.5
6,020,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-61
15,321,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-28
7,960,000 VNĐ
Ø 32 +0.039/0
16,320,000 VNĐ
90.4+0/-1.0
8,350,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-22
5,130,000 VNĐ
Ø381 XØ35 XØ 28 +0.03/+0.0
46,890,000 VNĐ
Ø27.924
8,530,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-59
4,760,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-08
7,850,000 VNĐ
EX21˚x 37.6 0/-0.1
28,360,000 VNĐ
Ø25.015 × Ø21 × Ø20
33,998,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-54
5,820,000 VNĐ
EX21˚x 40.7 0/-0.1
28,910,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-22
13,630,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-79
17,820,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-09
9,852,000 VNĐ
CR-K0RA-03
17,580,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-72
8,350,000 VNĐ
Ø38 +0.03/+0.01
9,945,000 VNĐ
M6P1X29 +1/0 GPWP2
9,230,000 VNĐ
CA-F3-K0RA-39
8,750,000 VNĐ

Trang